اهداف برگزاری کنگره 

1- اهداف کلی کنگره:  

• دومین کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و توسعه کسب و کار و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه کسب و کار ، به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد.

• ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری ، کارآفرینی و کسب و کار.

• بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنگره

• ارتقا سطح دانش جامعه و عموم در مسائل مرتبط با مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری ، کارآفرینی و کسب و کار

• زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين و ایده های نو در مديريت و اقتصاد

• توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنگره

• ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران و دانشگاهیان در جهت مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار

• آشنايي و معرفي الگوهاي موفق مدیریت و کارآفرینی در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

• برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنگره

 

2- اهداف جزیی کنگره:

• بررسی چالش های رشته های تخصصی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری ، کارآفرینی و کسب و کار

. بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنگره

• معرفي فناوريهاي نوين از طريق برپايي نمايشگاه جانبي

• ترغيب بخش خصوصي به استفاده از ایده های نوين در امر مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

• بررسی موانع و راهكارهاي توسعه کسب و کار پایدار

• بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت و اقتصاد

• بررسی مسئله ی کارآفرینی و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه کسب وکار پایدار

• شناخت و تبیین شاخصه های هویت بخش

• بررسی نقش مدیریت شهری درتوانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه

• بررسی و ارائه ی راهکارهای تعامل موثر مدیریت ، اقتصاد و حسابداری بخصوص در بعد توسعه کارآفرینی و کسب وکار

• ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور

• آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری ، کارآفرینی و کسب و کار

• بررسي اثرات متقابل بخش‌هاي مختلف سيستم جامع مديريت شهري برساير بخش‌ها
 

 

جهت آگاهی از محورها و موضوعات کنگره به منو محورهای کنگره مراجعه نمایید.


تاریخ های مهم


ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنگره

پوستر کنگره

گالری تصاویر دانشگاه