محورهای کنگره 

مديريت و توسعه:

مديريت وتكنيك هاي بهينه سازي
مديريت توليد 
مديريت پروژه
مديريت سرمايه گذاري
مدیریت انرژی
چالشهاي فرا روي مديريت 
مديريت دانش 
مديريت سود در سازمانها 
مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران در سازمانها 
توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان
مديريت و بهره وري رسانه
نقش مديريت در صنعت 
آثار اقتصادي و فرا اقتصادي درآمدهاي مالياتي
مديريت محيط زيست
مديريت در سوانح طبيعي
مديريت بحران
مديريت ثبت اسناد و املاك
مديريت آموزشي
مديريت اجرايي و استراتژيك
بازاريابي و صادرات
مديريت تكنولوژي
مديريت فناوري اطلاعات
كسب و كار الكترونيكي
مديريت منابع اطلاعاتي
مديريت امور فرهنگي
مديريت و حقوق مالي
مهندسي مالي و مديريت ريسك
تامين مالي و سرمايه گذاري در نفت و گاز
مديريت خدمات اجتماعي
مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
مديريت منابع انساني
مديريت عملكرد و بهره وري منابع انساني
مديريت منابع انساني اسلامي
مديريت منابع انساني بين الملل
مديريت امور شهري
بازريابي وسرمايه گذاري 
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 
مديريت رفتار و زمان در سازمانها و شركت ها 
نقش مديريت در افزايش توليد ملي 
توانمند نمودن منابع انساني سازمانها 
ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري 
بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتريا 
تبليغات و روابط عمومي، برند، تجارت الكترونيك
بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتري
افق هاي نوين در مديريت  

 

مديريت ورزشي:

مديريت بازاريابي در ورزش
مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي
مديريت راهبردي در سازمان ملي ورزش
مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي
مديريت رويدادهاي ورزشي
مديريت رسانه هاي ورزشي

 

مديريت بازرگاني:

پول و ارز و بانكداري
سازمان هاي پولي و مالي بين المللي
بازرگاني بين المللي
بازاريابي و مديريت بازار
حقوق بازرگاني
مديريت توليد
سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع
سياست هاي پولي و مالي
بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
مديريت ارتباط با مشتريان
بازار شناسي
اقتصاد بازرگاني ايران
فرآيندهاي تحول سازماني
ارتباطات سازماني
مديريت صادرات و واردات
بازاريابي صنعتي
تحقيقات بازاريابي
مديريت تحقيق و توسعه
مديريت رقابت

 

مديريت دولتي:

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
مديريت رفتار سازماني
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت
مديريت منابع انساني
مديريت تحول سازماني
تنظيم و كنترل بودجه
مديريت سازمان هاي محلي و شهرداري ها
مديريت تعاوني ها
مديريت تطبيقي
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري
مديريت تحول
مديريت بهره وري انساني
فرآيند خط مشي گذاري
بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتي
طراحي و ايجاد سازمان هاي متناسب يا عصر اطلاعات
حاكميت سازماني و مسئوليت اجتماعي
اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
مباحث ويژه مديريت دولتي

 

مديريت صنعتي:

روابط صنعتي
رهبري سازماني
مديريت كارخانه
حفاظت صنعتي
بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي
تحقيق در عمليات
مديريت استراتژيك صنعتي
تئوري هاي تصميم گيري در مديريت
اصول شبيه سازي
مسائل نيروي انساني در صنعت
كنترل توليد و موجودي ها
مديريت انتقال تكنولوژي
مديريت كيفيت و بهره وري
تصميم گيري در مسائل جاري

 

مديريت جهانگردي:

مديريت منابع انساني در صنعت جهانگردي
اصول مديريت در صنعت جهانگردي
سامانه هاي اطلاعاتي در صنعت جهانگردي
مديريت كيفيت جامع در صنعت جهانگردي
محيط ملي و بين المللي تجارت و گردشگري
تحليل رفتاري جهانگردي و تعامل فرهنگي
خط مشي گذاري در صنعت جهانگردي
حسابداري مديريت در صنعت جهانگردي
ارزيابي طرح هاي توسعه جهانگردي
مديريت اكو سيستم هاي طبيعي
برنامه ريزي جهانگردي در كشورهاي در حال توسعه
مديريت استراتژيك گردشگري
بازاريابي محصولات جهانگردي

 

مديريت مالي، بيمه و گمرگ:

ريسك و بيمه
بازارشناسي و مسائل بازاريابي
بيمه اتكايي
حسابداري شركت هاي بيمه
مديريت سرمايه گذاري و ارزيابي اوراق بهادار
سازمان هاي پولي و مالي
مديريت سرمايه گذاري
بازار پول و سرمايه
تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور
آسيب شناسي مالي در ايران
برنامه ريزي استراتژيك مالي
مديريت دارائي ها
مديران مالي و مديريت ريسك

 

مديريت بازار:

استراتژي بازار
تحقيقات بازار
صادرات و بازاريابي بين المللي
خدمات پس ازفروش
مديريت ارتباط با مشتريان
تبليغات
قيمت‌ گذاري

 

حسابداري، حسابرسي و توسعه:

حسابداري دولتي وپاسخگويي

حسابداری مالی، صنعتی و مالیاتی

حسابداری بودجه ای و اجتماعی
سيستم اطلاعات حسابداري
نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه
اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
روش هاي هزينه يابي وحسابداري مديريت
نقش حسابداري وحسابرسي در بحران هاي مالي
مهندسي مالي ،رويكردها و چالش ها وتحقيقات كاربردي
مباحث نوين در حسابداري، حسابرسي و مديريت
اخلاق حرفه‌اي در حسابداري، حسابرسي و مديريت
حسابداري و مديريت منابع انساني
حسابداري، مديريت و آموزش عالي
بورس، مديريت مالي، سرمايه گذاري و حسابداري
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت و حسابداري
جايگاه حسابداري، حسابرسي و مديريت در توسعه اقتصادي
حسابداري مالياتي و حسابداري مديريت
صنعت، حسابداري و مديريت
جامعه، حسابداري و مديريت
توليد ، حسابداري مديريت 
اثر بخشي گرايشات حسابداري 
حسابداري سرمايه فكري 
لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها 
تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت 
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي 
روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها 
استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
نوآوريهاي مالي در حسابداري
كاربرد اينترنت در حسابداري
مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
حسابرسي وچالش هاي پيش رو  

 

اقتصاد و توسعه:

اقتصاد ارزش آفريني
اقتصاد ديجيتالي

اقتصاد خرد و کلان

اقتصاد عمومی، صنعتی و سیاسی
نفت و گاز و توسعه اقتصادي 
مديريت عمومي وتوسعه اقتصادي
كسب و كار اينترنتي
فناوري اطلاعات و چالش هاي اقتصادي
اقتصاد در وب
بانكداري وبيمه وپوشش ريسك در اقتصاد كشور
اقتصاد بازرگاني كاربردي
اقتصاد انرژي كاربردي
اقتصاد كشاورزي كاربردي
اقتصاد و مديريت نظامي 
اقتصاد محيط زيست كاربردي 
اقتصاد شهري و روستايي كاربردي 
اقتصاد برنامه ريزي كاربردي 
تجارت بين الملل كاربردي 

 

اقتصاد و توليد ملي:

توليد ملي و اشتغال 
توليد ملي و سرمايه گذاري 
توليد ملي و بازرگاني خارجي 
توليد ملي و خصوصي سازي 
توليد ملي و نقش دولت 
توليد ملي و نقش صنعت گردشگري 
اقتصاد كلان 
اقتصاد بين‌الملل 

 

اقتصاد در شرايط تحريم:

تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده از منظر متغيرهاي خرد يا كلان اقتصادي 
تحريم اقتصادي از بعد اجتماعي 
تحريم اقتصادي و حقوق و سياست بين الملل 
تاثير تحريم ها بر توليد و تجارت انرژي 
نظام مالي و پولي بين المللي و شرائط تحريم هاي اقتصادي 
تاثير تحريم ها بر سيستمهاي بانكداري و تجارت بين الملل 
تاثير تحريم اقتصادي بر فضاي كسب و كار، كارآفريني، بنگاههاي كوچك و متوسط، سازمانها و شركتهاي بين المللي 
تاثير تحريم ها بر صنعت توريسم سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم خارجي 
مقررات زدايي و مقررات گذاري متناسب با شرايط تحريم 
مقررات ارزي و تجاري در شرايط تحريم 
تامين مالي ارزي در شرايط تحريم 
تجربه بحران ارزي ساير كشورها 
راهكارهاي برون رفت از ركود تورمي 
بازنگري نقش نظام بانكي در شرايط تحريم 
سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب در شرايط تحريم 

 

بانكداري وتوسعه پايدار در اقتصاد:

بانكداري الكترونيك
 بانكداري شركتي
بانكداري اسلامي 
مديريت ريسك در بانكداري

 

اقتصاد در كشاورزي:

نوسانات نرخ ارز، فرصت ها و چالش هاي تجاري شدن بخش كشاورزي 
فرصت ها و چالش هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي بر بخش كشاورزي 
هدفمندسازي يارانه ها و تاثير آن بر بخش كشاورزي 
مديريت و بهره وري آب در بخش كشاورزي 
تجارت محصولات سالم و ارگانيك 
آموزش و بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي 
بازاريابي محصولات كشاورزي 
نقش تشكل ها و تعاوني هاي كشاورزي در توسعه كشاورزي 

 

اقتصاد شهری:

نقش فناوريهاي نوين در اقتصاد شهري
مديريت يكپارچه شهري و پيامدهاي اقتصادي آن
سرمايه گذاري در شهرها (داخلي و خارجي)
نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد شهري
توسعه پايدار اقتصاد شهري
هدفمند نمودن يارانه ها و آثار اقتصادي آن بر مديريت شهري
نقش گردشگري در اقتصاد شهري
اقتصاد مسكن، زمين و كاربريهاي شهري
حاشيه نشيني و اقتصاد شهري
اقتصاد محيط زيست شهري
اقتصاد حمل و نقل شهري
تامين مالي و منابع درآمدي شهر

 

عمران شهری:

برنامه ریزی و مدیریت شهری
مصالح و فن آوری های نوین در ساز ه های شهری
برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
برنامه های توسعه شهری
چالش ها و الزامات شهرهای آینده
صنعت بیمه و ارتباط آن با توسعه شهری
آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های مهندسی
سیستم های جدید شبکه های آب و فاضلاب
ساماندهی آب های سطحی و زیر زمینی در حوضه شهری
مهندس ترافیک و حمل و نقل شهری
کنترل آلودگی در مناطق شهری
محیط زیست و رابطه آن با توسعه پایدار شهری
کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و توسعه شهری GIS
فن آوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و توسعه پایدار شهری
بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
بحران های شهری و اثرات آن بر توسعه شهرها
ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری

 

بسترهاي فرهنگي ، اقتصادي و نقش هنر در توسعه اقتصادي:

فرهنگ اقتصادي و اقتصاد فرهنگي
مديريت جهادي و فرهنگ اقتصادي
تقويت فرهنگ خوداتكايي در ايجاد ارزش افزوده
جهت دهي فرهنگ اقتصادي
چگونگي ترويج فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و بومي آن با صنعت فرهنگي
شناسايي و تعيين شاخص هاي فرهنگي
ابعاد اجتماعي و فرهنگي در توسعه اقتصادي
شناخت و بهبود روندهاي حمايتي از هنرمندان
نقش رسانه ها و هنرمندان در توسعه اقتصادي
ارائه ي الگوي تقاضاي كالاهاي هنري متناسب با ويژگي هاي فرهنگي كشور
تجاري سازي فعاليت هاي هنري در توسعه اقتصادي
بررسي شيوه هاي موثر بازار بين المللي كالاهاي هنري ايران
نقش سينما ، تئاتر و..... درتوسعه اقتصادي

 

نوآوري،كارآفريني و توسعه اقتصادي:

نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي
راههاي ارتقاي فرهنگ .خلاقيت و نوآوري در توسعه اقتصادي
راهكارهاي توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه
توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني
كارآفريني فرهنگي
نقش كارآفريني فردي و سازماني در ارتقاي توسعه اقتصادي
كارآفريني و رشد سرمايه گذاري در عرصه فرهنگ و هنر
موانع و چالش هاي خلاقيت و نوآوري

 

مديريت و توسعه اقتصادي:

مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
مديريت كيفيت .بهره وري و تعالي سازمان
مديريت راهبردي
رهبري و رفتار سازماني

 

توسعه كسب و كار، سرمايه گذاري و بازاريابي :

مديريت مهندسي كسب و كار
مديريت پروژه كسب و كار
مديريت عرضه و تقاضا در كسب و كار
مديريت مشتري در كسب و كار
توسعه كسب و كار
تعالي كسب و كار
مديريت منابع انساني در كسب و كار
مديريت سيستم هاي اطلاعاتي در كسب و كارهاي متوسط و بزرگ
مهندسي سيستم و تجزيه و تحليل
بحران و مديريت ريسك در كسب و كار
تجارت الكترونيك و نقش آن در كسب و كار
دولت الكترونيكي و تاثير آن بر بهبود فضاي كسب و كار
تجزيه و تحليل سرمايه گذاري در كسب و كارهاي نوظهور
مديريت بازاريابي و فروش
فرايند تصميم گيري
نقش سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت بحران كسب و كار
اخلاق و كسب و كار
نقش رسانه ها در بهبود فضاي كسب و كار
مديريت هزينه در كسب و كار
كسب و كار هوشمند
قوانين و آمار كسب و كار
مباني نظري و تجربي در مورد كسب وكارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان.
توليد، بازار، مالي، نوآوري و خلاقيت، مسائل حقوقي، مديريت استراتژيك، مشاوره مديريت در شركتهاي كوچك و متوسط.
خوشه هاي كسب وكار ، كسب و كار سبز
ساختار بازار سرمايه و تامين مالي براي توسعه بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات 
بررسي روش هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در كشور 
بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظور جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي 
بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گذاري 
نقش بازارهاي غير رسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار 
مديريت ريسك سرمايه گذاري در ايران 
اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي بر فضاي كسب و كار 
صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گذاري در كشور 
بررسي نوسانات نرخ ارز در نظام تامين مالي كشور

 

كارآفريني:

مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و ارزش آفريني
كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار
كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فن آوري
نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي
كارآفريني از ديدگاه اسلام و قرآن
كارآفريني در شرايط تحريم
كارآفريني نظامي
كارآفريني فردي
كارآفريني سازماني
كارآفريني اجتماعي
كارآفريني فناورانه
هدايت و رهبري در كارآفريني
راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها
موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين

 

بهره وري و توسعه:

نقش و جايگاه بهره وري در برنامه ششم توسعه
بهره وري، اقتصاد مقاومتي و افزايش توان رقابت ‌پذيري در عرصه جهاني
چالشها، فرصت‌ها و راهكارهاي اقتصادي بهبود محيط كسب و كار و ارتقا بهره وري در بنگاه هاي تعاوني كشور
عوامل مؤثر در توسعه بهره وري و مدل‌سازي حركت ملي بهره وري در بخش تعاون كشور
مرور تجارب گذشته حركت بهره وري در كشور و تجارب ساير كشورها در توسعه حركت ملي بهره وري
نقش حركت بهره وري در ترسيم آينده كشور با تأكيد بر مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي تعاوني

 

رهبري و رفتار سازماني:

رهبري
مديريت تحول
فرهنگ سازماني
ارتباطات سازماني
مديريت تعارض
مديريت استرس

 

استراتژي و رقابت:

مديريت استراتژيك
برنامه ريزي استراتژيك
تحليل رقابتي
ادغام و خريد
پيمان‌هاي استراتژيك

تجارت الکترونیک:

دولت الکترونیک

انواع تجارت الکترونیک

ابعاد تجارت الکترونیک

ابزارهای تجارت الکترونیک

انتقال وجوه الکترونیکی

مدیریت زنجیره تامین

بازاریابی اینترنتی

تبادل الکترونیکی داده EDI

نرم‌افزارهای مدیریت موجودی و سیستم‌های جمع‌آوری خودکار داده

 

بانکداری:

بازیگران جدید (فین‌تک و ...)

ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید)

بانکداری باز و بانکداری دیجیتال

بانکداری بدون شعبه

بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

خدمات پرداخت

پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز (Micro Payment)

خدمات تجمیع و پرداخت همراه

تامین مالی انبوه (Crowd Funding)

پول‌های رمزی و بلاک‌چین

استانداردهای پرداخت EMV,PCI

نشان‌گذاری (Tokenization)

سیستم‌های نظارتی رگولاتور

سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

 

فقه و حقوق:

فقه و حقوق خصوصی

فقه و حقوق جزا

فقه و حقوق خانواده

فقه و مبانی حقوق اسلامی

حقوق اساسی و حقوق جزای عمومی

حقوق مدنی، اداری و تجارت

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

حقوق عمومی، شهروندی و کیفری

حقوق اقتصادی و بازار سرمایه

حقوق دادرسی اداری و جزای عمومی

حقوق بین المللی عمومی و خصوصی

 

روانشناسی:

وانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی آموزشی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی سلامت

روانشناسی اسلامی

روانشناسی آموزشی نوجوان

روانشناسی کودکان استثنایی

اعتیاد و آسیب های اجتماعی

روانشناسی و فرهنگ

روانشناسی و صنعت

روانشناسی و مهندسی هیجان

روانشناسی و هوش مصنوعی

روانشناسی عملکرد و ورزش

روانشناسی و فضای مجازی

روانشناسی خانواده و ازدواج

 

ادبیات و زبان:

زبان انگلیسی و آموزش زبان

ادبیات داستانی و معناشناسی ادبی

کاربردشناسی ادبی

ادبیات و جهانی شدن

ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات به روش معاصر

ادبیات در آموزش زبان

ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری

شیوه های آموزش زبان انگلیسی

انگلیسی به عنوان زبان بین المللی

تکنولوژی در آموزش زبان انگلیسی

آموزش مهارت های زبان و عناصر

خلاقیت و نوآوری در آموزش زبان

 

علوم تربیتی و اجتماعی:

آموزش و پرورش
فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی درسی و آموزشی
آموزش ابتدایی و آموزش پیش دبستانی
آسیب های اجتماعی و سلامت روان
جامعه شناسی
سبک زندگی
رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت
جامعه شناسی مسائل اجتماعی

برنامه ریزی رفاه اجتماعی و  مدیریت خدمات اجتماعی

مطالعات زنان و خانواده

علوم ارتباطات اجتماعی 

پژوهش علوم اجتماعی و فلسفه علوم اجتماعی

زیست اخلاق اسلامی

سازگاری اجتماعی و مطالعات جوانان

ازدواج و خانواده

جمعیت شناسی و رشد اجتماعی

راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامع


تاریخ های مهم


ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنگره

پوستر کنگره

گالری تصاویر دانشگاه